Obchodné podmienky

 

 

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ portálu

Adelle Davis, s.r.o.
Karloveská 63
841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves
IČO: 50916912
DIČ: 2120606730
IČ DPH: SK2120606730
Spisová značka: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 120139/B
(ďalej aj ako Spoločnosť)

Kontakt:
Telefónne číslo: +421 902 731 894
E-mail: info@adelledavis.com

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
email: ba@soi.sk

Obchodné podmienky internetového predaja
(ďalej aj ako „Obchodné podmienky“)
I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Kupujúceho a Prevádzkovateľa pri realizácii Objednávok a uzatváraní Kúpnych zmlúv prostredníctvom Internetového obchodu.
2. Prevádzkovateľom Internetového obchodu je spoločnosť Adelle Davis, s.r.o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 50916912, DIČ: 2120606730, IČ DPH: SK2120606730, Spisová značka: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 120139/B.
3. Internetovým obchodnom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie internetový obchod prevádzkovaný Spoločnosťou na internetovej stránke www.adelledavis.sk t.j. kúpa a predaj Tovaru tretím osobám prostredníctvom internetovej stránky www.adelledavis.sk.
4. Kupujúcim sa pre účely týchto Obchodných podmienok a Internetového obchodu považuje akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Internetového obchodu Spoločnosti objedná alebo kúpi Tovar ponúkaný a predávaný Spoločnosťou.
5. Objednávkou sa pre účely týchto Obchodných podmienok a Internetového obchodu rozumie záväzná objednávka Kupujúceho, ktorou prostredníctvom Objednávkového formulára v Internetovom obchode prejaví záujem o kúpu tovaru ponúkaného a predávaného Spoločnosťou tak, že Objednávkový formulár odošle Spoločnosti prostredníctvom Internetového obchodu.
6. Prijatím objednávky sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie zaslanie potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, ktorým Spoločnosť potvrdí, že Objednávka Kupujúceho bola Spoločnosti doručená a zaregistrovaná v jej elektronickom systéme.
7. Akceptáciou objednávky sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie zaslanie potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, ktorým Spoločnosť Kupujúcemu potvrdí, že jeho Objednávku prijíma.
8. Tovarom sa pre účely týchto Obchodných podmienok a Internetového obchodu rozumie akýkoľvek produkt, výrobok alebo vec, ktorú ponúka Spoločnosť na predaj prostredníctvom Internetového obchodu.
9. Objednávkovým formulárom sa pre účely týchto Obchodných podmienok a Internetového obchodu rozumie elektronický formulár doručený Spoločnosti prostredníctvom elektronického systému v Internetovom obchode, ktorý obsahuje najmä identifikačné a kontaktné údaje Kupujúceho príp. fakturačné údaje, označenie objednaného Tovaru, kúpnu cenu tovaru vrátane DPH, miesto dodania alebo prevzatia Tovaru, spôsob doručenia Tovaru, Náklady na doručenie Tovaru, súhlas Kupujúceho s týmito Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom a udelenie súhlasu Kupujúceho na spracúvanie osobných údajov Kupujúceho Spoločnosťou.
10. Nákladmi na doručenie tovaru sa pre účely týchto Obchodných podmienok a Internetového obchodu rozumejú náklady na prepravu/doručenie Tovaru zo skladu Spoločnosti do miesta dodania Tovaru určeného Kupujúcim v Objednávke, pričom Kupujúci si môže vybrať zo spôsobov a miest doručenia uvedených na portáli Spoločnosti. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu spôsobu a miesta doručenia alebo zrušenie objednávky po predchádzajúcej dohode s Kupujúcim na základe nepredvídateľných okolností spôsobených závažnými udalosťami, napr. na strane prepravnej spoločnosti, ktorú Spoločnosť využíva.
11. Všetky vzťahy vzniknuté v rámci Internetového obchodu medzi Spoločnosťou a Kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. V prípade, ak je Kupujúcim podnikateľ, spravujú sa vzťahy medzi Spoločnosťou a Kupujúcim zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
12. Kupujúci a Spoločnosť majú záujem riešiť všetky svoje spory vzniknuté na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou prednostne mimosúdne. To zahŕňa aj odporúčanie Kupujúcemu najprv kontaktovať Spoločnosť (viď kontakty v záhlaví týchto podmienok). Ak nedôjde k vyriešeniu, Kupujúci môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť za pomoci na to určenej platformy Európskej komisie. Ak nedôjde k mimosúdnej dohode o sporoch bude rozhodovať príslušný súd.

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Každá Objednávka Kupujúceho je pre Kupujúceho záväzná.
2. Pre Spoločnosť je Objednávka Kupujúceho záväzná iba v prípade, ak:
a. Spoločnosť potvrdí Prijatie Objednávky a zároveň Akceptáciu Objednávky, a
b. Kupujúci zaplatí celú kúpnu cenu za objednaný Tovar vrátane Nákladov na doručenie.
3. Momentom splnenia všetkých podmienok uvedených v predchádzajúcom bode 2 tohto článku dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Spoločnosťou a Kupujúcim (ďalej aj ako „Kúpna zmluva“). V prípade, ak Kupujúci nezaplatí celú kúpnu cenu vrátane Nákladov na doručenie v lehote 5 pracovných dní odo dňa Akceptácie Objednávky, je Spoločnosť oprávnená od Kúpnej zmluvy kedykoľvek odstúpiť.
4. Objednávka stráca akékoľvek právne účinky v prípade, ak Spoločnosť po jej obdržaní akoukoľvek formou Kupujúceho informuje, že Objednávku Kupujúceho odmieta alebo ho akoukoľvek formou informuje, že jeho Objednávke nemôže vyhovieť. Spoločnosť nie je povinná uviesť dôvody odmietnutia alebo nevyhovenia Objednávke. Objednávka stráca akékoľvek právne účinky tiež v prípade, ak Spoločnosť v lehote 3 pracovných dní nepotvrdí Prijatie Objednávky a zároveň Akceptáciu Objednávky podľa bodu 2 písm. a) tohto článku. Kupujúci nemá právny nárok na potvrdenie Prijatia Objednávky a/alebo Akceptáciu Objednávky zo strany Spoločnosti.
5. Kupujúci registráciou a vyplnením objednávkového formulára udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v registračnom a objednávkovom formulári Spoločnosti podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) na účely ďalšieho spracovania. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň berie na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v druhej hlave zákona č. 18/2018 Z. z. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v článku Ochrana osobných údajov na stránkach www.adelledavis.sk.
6. Spokojnosť Kupujúceho s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš internetový obchod zapojený. Tie Kupujúcemu zasielame zakaždým, keď u nás nakúpi, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietne zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti Kupujúceho s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby Kupujúceho a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a e-mailovú adresu Kupujúceho. Osobné údaje Kupujúceho nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže Kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky Kupujúceho mu dotazník nebudeme ďalej zasielať.
7. Dostupnosť tovaru v Internetovom obchode Spoločnosti je zobrazená pri každom tovare. Spoločnosť vzhľadom na technické možnosti systému, na ktorom Internetový obchod beží, nie je schopná garantovať zobrazenú dostupnosť (najmä, avšak nielen, počas nezvyčajne zvýšeného záujmu alebo objednania daného tovaru aj iným Kupujúcim v rovnakom čase).

III. Kúpna cena, náklady na doručenie a platobné podmienky

1. Kúpna cena za objednaný Tovar je uvedená v Internetovom obchode Spoločnosti, v Objednávkovom formulári, ako aj v Akceptácii Objednávky. V prípade, ak sa kúpna cena v uvedených zdrojoch líši, je pre Kupujúceho záväzná kúpna cena uvedená v Akceptácii Objednávky. V prípade, ak sa výška kúpnej ceny uvedeným spôsobom zvýši v neprospech Kupujúceho, má Kupujúci právo zrušiť Objednávku. Kupujúci však nemá právo zrušiť Objednávku v prípade, ak už z jeho strany došlo k zaplateniu (záväznej) kúpnej ceny.
2. Náklady na doručenie sú uvedené v Objednávkovom formulári, Prijatí Objednávky, ako aj v Akceptácii Objednávky. V prípade, ak sa Náklady na doručenie v uvedených zdrojoch líšia, použije sa primerane predchádzajúci bod 1 tohto článku.

Spôsob doručenia spoločnosťou Packeta v rámci Slovenskej republiky:
Cena za doručenie je 3,30 € s DPH
Príplatok za spôsob úhrady – dobierka = 1,20 € s DPH

Spôsob doručenia spoločnosťou GLS v rámci Slovenskej republiky:
Cena za doručenie je 4,20 € s DPH
Príplatok za spôsob úhrady – dobierka = 1,20 € s DPH

3. Kúpna cena nezahŕňa Náklady na doručenie objednaného Tovaru.

4. Kupujúci si môže vybrať spôsob úhrady Kúpnej ceny a Nákladov na doručenie Tovaru a nákladov na úhradu z dostupného výberu platobných metód v procese vytvárania Objednávky. Ide najmä o formu bezhotovostného prevodu na bankový účet Spoločnosti uvedený v Akceptácii objednávky, prípadne dobierkou. Kupujúci môže využiť aj formu úhrady platobnou kartou. Kúpna cena a Náklady na doručenie sa považujú za zaplatené až pripísaním celej kúpnej ceny a Nákladov na doručenie na bankový účet Spoločnosti.
5. Po vybratí konkrétneho spôsobu platby bude Kupujúci presmerovaný na podstránku s dodatočnými informáciami o nákupe alebo na platobnú bránu v prípade, že zvolil uhradenie platby online.

Akceptované spôsoby platby:
On-line platba kartou. (Visa, Maestro, MasterCard)
On-line platba pre majitele účtu u Poštovná Banka.
On-line platba pro majitele účtu u Slovenská sporiteľňa.
On-line platba pro majitele účtu u Tatra Banky.
On-line platba pro majitele účtu u VÚB Banky.
Dobierka
Prevodom (v tomto prípade je potrebné zadať aj číslo účtu, na ktoré sa platba posiela)
Jednotlivé spôsoby úhrady môžu byť spoplatnené, pričom poplatok je vyobrazený v Internetovom obchode pri danom spôsobe a po zvolení Kupujúcim bude systémom automaticky prirátaný k celkovej cene za Objednávku. Kupujúci sa zaväzuje ho uhradiť.

6. Pri úhrade kúpnej ceny formou bezhotovostného prevodu podľa predchádzajúceho bodu 4 tohto článku, je Kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol, ktorý je uvedený v Akceptácii objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu, alebo neuvedenia žiadneho variabilného symbolu, nemusí elektronický systém priradiť pripísanú úhradu k jeho Objednávke. V danom prípade nenesie Spoločnosť žiadnu zodpovednosť za oneskorené doručenie (prípadne nedoručenie) objednaného Tovaru. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu alebo neuvedenia žiadneho variabilného symbolu má Spoločnosť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody tretej osoby, resp. akékoľvek iné nároky tretej osoby.
7. V prípade, ak Kupujúci má záujem o spôsob doručenia a miesto dodania/prevzatia Tovaru jeho osobné prevzatie v sklade Spoločnosti (možné len po predchádzajúcej dohode), nie je Kupujúci povinný zaplatiť Spoločnosti žiadne Náklady na doručenie.
8. Prevzatím objednaného Tovaru Kupujúcim sa Kupujúci stáva vlastníkom objednaného Tovaru, pričom týmto momentom na neho zároveň prechádza zodpovednosť za nebezpečenstvo vzniku škody na Tovare.
9. Spoločnosť môže poskytnúť Kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny, na jej Poskytnutie však má Kupujúci právny nárok len za splnenia podmienok, ktoré určuje resp. môže určiť výhradne Spoločnosť.

IV. Čas a spôsob doručenia Tovaru

1. Spoločnosť nie je povinná doručiť objednaný Tovar skôr, než dôjde k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, to znamená, že Spoločnosť je povinná doručiť objednaný Tovar Kupujúcemu, až keď sú splnené všetky podmienky uvedené v bode 2 článku II týchto Obchodných podmienok. Objednaný Tovar je Spoločnosť povinná doručiť na miesto dodania tovaru Kupujúcemu do vlastných rúk buď prostredníctvom kuriérskou službou (ďalej aj ako „Doručovateľ“) alebo osobným odovzdaním Kupujúcemu v sklade Spoločnosti, a to v závislosti od toho, o ktorý z uvedených spôsobov doručenia Kupujúci vyjadril záujem.
2. V prípade, ak sa doručuje tovar prostredníctvom Doručovateľa a tovar je v dostatočnom množstve na sklade Spoločnosti, je dodacia lehota Tovaru 2-5 pracovných dní odo dňa zaplatenia celej kúpnej ceny Tovaru a Nákladov na doručenie Kupujúcim. Pri osobnom prevzatí Tovaru v sklade Spoločnosti, bude Tovar pripravený po predchádzajúcej dohode s Kupujúcim, avšak najskôr po zaplatení kúpnej ceny Kupujúcim. Spoločnosť negarantuje dodacie lehoty Tovaru uvedené v tomto bode. Kupujúci berie na vedomie, že dodacie lehoty Tovaru uvedené v tomto bode sa vzťahujú iba na prípady, ak sa miesto dodania Tovaru nachádza na území Slovenskej republiky.
3. Kontaktné miesto Spoločnosti sa nachádza na adrese Karloveská 63, 841 04 Bratislava.
4. Miestom dodania Tovaru je adresa, ktorú určil Kupujúci v Objednávkovom formulári ako adresu, kde mu má byť objednaný Tovar Spoločnosťou doručený.
5. Spoločnosť doručuje Tovar v rámci územia Slovenskej republiky prípadne podľa svojho uváženia aj do iných krajín (tieto možnosti sú vyobrazené v Internetovom obchode). V prípade, ak má Kupujúci záujem, aby bol Tovar doručený mimo územia Slovenskej republiky, Spoločnosť si vyhradzuje právo neakceptovať Objednávku alebo upraviť primerane podmienky splnenia takejto Objednávky (najmä Náklady na doručenie, spôsob a lehoty doručenia Tovaru), to však najneskôr v Akceptácii Objednávky. V takomto prípade, bude Spoločnosť po prijatí Objednávky Kupujúceho a pred Akceptáciou Objednávky Kupujúceho spravidla kontaktovať.
6. Povinnosť Spoločnosti doručiť Tovar Kupujúcemu je splnená odovzdaním objednaného Tovaru Kupujúcemu alebo inej osobe ním oprávnenej Tovar prevziať.
7. Doručenie Tovaru je Kupujúci povinný Doručiteľovi písomne potvrdiť. Spolu s objednaným Tovarom bude Kupujúcemu doručený aj účtovný doklad (v listinnej alebo elektronickej forme).
8. V prípade, ak si mal Kupujúci podľa Objednávky prevziať Tovar osobne v sklade Spoločnosti, pričom Kupujúci si tento Tovar neprevezme v lehote 15 dní odo dňa zaplatenia celej kúpnej ceny Tovaru, je Spoločnosť oprávnená kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcej vety, má Spoločnosť právo požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov spojených s vybavením Objednávky vo výške 10 €, pričom túto sumu je oprávnená si uspokojiť zo zaplatenej kúpnej ceny Tovaru. Zvyšnú časť kúpnej ceny vráti Spoločnosť Kupujúcemu bezhotovostným prevodom na jeho účet.
9. V prípade, ak si Kupujúci neprevezme (z akéhokoľvek dôvodu) alebo odmietne prevziať objednaný Tovar doručovaný Doručovateľom, tento Tovar sa vráti Spoločnosti, na základe čoho je Spoločnosť oprávnená kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcej vety je Spoločnosť oprávnená požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov spojenú s vybavením jeho Objednávky vo výške 10 €, pričom túto sumu je oprávnená si uspokojiť zo zaplatenej kúpnej ceny Tovaru. Zvyšnú časť kúpnej ceny vráti Spoločnosť Kupujúcemu bezhotovostným prevodom na jeho účet. Nárok na vrátenie Nákladov na doručenie v danom prípade Kupujúci nemá.

V. Zodpovednosť za vady, reklamácie

1. Na zodpovednosť za vady na objednanom Tovare a spôsob vybavenia reklamácie sa použije Reklamačný poriadok Internetového obchodu Spoločnosti.
2. Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať inštrukcie uvedené pri ním zakúpenom a obdržanom Tovare, najmä inštrukcie týkajúce sa skladovania a manipulácie.

VI. Zrušenie Objednávky a odstúpenie od Kúpnej zmluvy

1. Kupujúci môže Objednávku zrušiť najneskôr v lehote 12 hodín od momentu doručenia Objednávky Spoločnosti. Objednávku podľa predchádzajúcej vety nie je možné zrušiť v prípade, ak už bola uzatvorená Kúpna zmluva v zmysle bodu 2 a 3 článku 2 týchto Obchodných podmienok.
2. V prípade, ak tieto Obchodné podmienky umožňujú Kupujúcemu Objednávku zrušiť, môže Kupujúci zrušiť objednávku zaslaním e-mailu na adresu expedition@adelledavis.com, v ktorom zrozumiteľným spôsobom uvedie skutočnosť, že Objednávku zrušuje, prípadne dôvod zrušenia Objednávky, svoje meno, charakteristiku Objednaného Tovaru, ako aj číslo Objednávky (ID objednávky), ak bolo Kupujúcemu doručené Potvrdenie objednávky s uvedením čísla Objednávky (ID objednávky).
3. V prípade zrušenia Objednávky podľa predchádzajúceho bodu si Spoločnosť nebude účtovať voči Kupujúcemu žiadne pokuty, sankcie ani náhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s Objednávkou.
4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia doručeného Tovaru, a to aj bez udania dôvodu. Kupujúci na to môže využiť Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol zaslaný emailom na ním uvedenú adresu v objednávke, alebo je dostupný na stiahnutie zo stránok Spoločnosti v časti Reklamačný poriadok.
5. V odstúpení od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný uviesť najmä svoje meno, číslo Objednávky (ID objednávky) a charakteristiku Objednaného Tovaru. Pre zachovanie právnej istoty sa Kupujúcemu odporúča, aby odstúpenie od Zmluvy vykonal písomne formou emailu doručeného na adresu expedition@adelledavis.com prípadne v listinnej podobe spolu s vráteným Tovarom podľa bodu 6 tohto článku.
6. Spolu s odstúpením od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný na svoje náklady vrátiť Spoločnosti objednaný Tovar, a to na adresu Adelle Davis, s.r.o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava. Do zásielky treba priložiť kópiu Formulára na odstúpenie od zmluvy.
7. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, musí byť Objednaný tovar spoločnosti Spoločnosť vrátený nepoškodený, nepoužitý a v pôvodnom obale. V opačnom prípade má Spoločnosť právo na peňažnú náhradu vo výške zodpovedajúcej miere poškodenia alebo použitia vráteného Tovaru, prípadne jeho obalu. Tento svoj nárok na peňažnú náhradu má Spoločnosť právo si uspokojiť z kúpnej ceny, ktorú je povinná vrátiť v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu. V takomto prípade pohľadávka spoločnosti Spoločnosť na peňažnú náhradu zanikne započítaním oproti pohľadávke Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
8. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. V takom prípade je Spoločnosť povinná:
a. prevziať Objednaný Tovar späť od Kupujúceho, a
b. vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za Objednaný tovar, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho, pokiaľ sa Kupujúci a Spoločnosť nedohodnú inak; bod 9 tohto článku tým nie je dotknutý.
9. Spoločnosť si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny za Tovar a to až do jeho vrátenia Spoločnosti Kupujúcim.
10. V prípade, ak doručený Tovar nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám alebo bol vadný, je Spoločnosť zároveň povinná Kupujúcemu vrátiť náklady, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s Objednaním Tovaru.
11. Kupujúci sa môže so svojimi reklamáciami, sťažnosťami alebo podnetmi súvisiacimi so službami poskytovanými Spoločnosťou obracať na Spoločnosť, a to písomne na adresu Adelle Davis, s.r.o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava, alebo formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu info@adelledavis.com.
12. Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v týchto Obchodných podmienkach ako aj z dôvodu, že objednaný Tovar nie je možné dodať, pretože bol vypredaný, nevyrába sa alebo nie je v možnostiach Spoločnosti ho zaobstarať, rovnako tak v prípade, ak sa výrazným spôsobom zmenila kúpna cena objednaného Tovaru, alebo v prípade, ak bol objednaný Tovar na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu stiahnutý z obehu. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy Spoločnosťou podľa tejto zmluvy je účinné dňom doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu. Odstúpiť od Kúpnej zmluvy môže Spoločnosť aj formou elektronickej pošty (e-mailom) doručenej Kupujúcemu na e-mailovú adresu Kupujúceho určenú v Objednávke.
13. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade zakúpenia tovaru, na ktorý sa podľa zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa toto právo nevzťahuje.
14. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu trvania najdlhšej záruky Tovaru v Objednávke Kupujúceho.

VII. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do zariadenia návštevníka/používateľa. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si preferencií používateľa a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu taktiež zabezpečiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené osobe používateľa a jeho záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:
 Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame len s predchádzajúcim súhlasom používateľa.
 Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktorý najlepšie zodpovedá záujmu používateľa a jeho online správaniu. Tieto súbory spúšťame len s predchádzajúcim súhlasom používateľa.
Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu tiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Používané súbory cookies: 

Technický názov Vydavateľ Účel o popis cookies Ochrana osobných údajov
analytické cookies Google Analytics štatistické cookies pre účely zisťovania návštevnosti https://policies.google.com/privacy
analytické cookies  Dognet štatistické cookies  https://www.dognet.sk/cookies/cookies_sk.pdf
marketingové cookies  Facebook štatistické a marketingové cookies na vyhodnocovanie návštevnosti, reklamu, retargeting  http://www.facebook.com/about/privacy/

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka nachádzajúceho sa v tzv. cookies lište alebo v samostatnom okne. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť alebo si nastaviť používanie len niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Obchodné podmienky sú platné od 15.4.2024 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.