Doprava a Platba

Doprava a platba

I. Kúpna cena, náklady na doručenie a platobné podmienky

1. Kúpna cena za objednaný Tovar je uvedená v Internetovom obchode Spoločnosti, v Objednávkovom formulári, ako aj v Akceptácii Objednávky. V prípade, ak sa kúpna cena v uvedených zdrojoch líši, je pre Kupujúceho záväzná kúpna cena uvedená v Akceptácii Objednávky. V prípade, ak sa výška kúpnej ceny uvedeným spôsobom zvýši v neprospech Kupujúceho, má Kupujúci právo zrušiť Objednávku. Kupujúci však nemá právo zrušiť Objednávku v prípade, ak už z jeho strany došlo k zaplateniu (záväznej) kúpnej ceny.
2. Náklady na doručenie sú uvedené v Objednávkovom formulári, Prijatí Objednávky, ako aj v Akceptácii Objednávky. V prípade, ak sa Náklady na doručenie v uvedených zdrojoch líšia, použije sa primerane predchádzajúci bod 1 tohto článku.

Spôsob doručenia spoločnosťou Packeta v rámci Slovenskej republiky:
Cena za doručenie je 3,30 € s DPH
Príplatok za spôsob úhrady – dobierka = 1,20 € s DPH

Spôsob doručenia spoločnosťou GLS v rámci Slovenskej republiky:
Cena za doručenie je 4,20 € s DPH
Príplatok za spôsob úhrady – dobierka = 1,20 € s DPH

3. Kúpna cena nezahŕňa Náklady na doručenie objednaného Tovaru.
4. Kupujúci si môže vybrať spôsob úhrady Kúpnej ceny a Nákladov na doručenie Tovaru a nákladov na úhradu z dostupného výberu platobných metód v procese vytvárania Objednávky. Ide najmä o formu bezhotovostného prevodu na bankový účet Spoločnosti uvedený v Akceptácii objednávky, prípadne dobierkou. Kupujúci môže využiť aj formu úhrady platobnou kartou. Kúpna cena a Náklady na doručenie sa považujú za zaplatené až pripísaním celej kúpnej ceny a Nákladov na doručenie na bankový účet Spoločnosti.
5. Po vybratí konkrétneho spôsobu platby bude Kupujúci presmerovaný na podstránku s dodatočnými informáciami o nákupe alebo na platobnú bránu v prípade, že zvolil uhradenie platby online.

Poskytovateľom platobnej brány je spoločnosť ComGate Payments, a.s.. Informácie o spoločnosti nájdete na tomto odkaze https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana.

Podrobnosti o dostupných spôsoboch platby:
– platba kartou https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou,
– platba bankovým prevodom https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody.

Kontaktné údaje o poskytovateľovi platobnej brány:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: 
Tel: +420 228 224 267

Akceptované spôsoby platby:
On-line platba kartou. (Visa, Maestro, MasterCard)
On-line platba pre majitele účtu u Poštovná Banka.
On-line platba pro majitele účtu u Slovenská sporiteľňa.
On-line platba pro majitele účtu u Tatra Banky.
On-line platba pro majitele účtu u VÚB Banky.
Dobierka
Prevodom (v tomto prípade je potrebné zadať aj číslo účtu, na ktoré sa platba posiela)
Jednotlivé spôsoby úhrady môžu byť spoplatnené, pričom poplatok je vyobrazený v Internetovom obchode pri danom spôsobe a po zvolení Kupujúcim bude systémom automaticky prirátaný k celkovej cene za Objednávku. Kupujúci sa zaväzuje ho uhradiť.

6. Pri úhrade kúpnej ceny formou bezhotovostného prevodu podľa predchádzajúceho bodu 4 tohto článku, je Kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol, ktorý je uvedený v Akceptácii objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu, alebo neuvedenia žiadneho variabilného symbolu, nemusí elektronický systém priradiť pripísanú úhradu k jeho Objednávke. V danom prípade nenesie Spoločnosť žiadnu zodpovednosť za oneskorené doručenie (prípadne nedoručenie) objednaného Tovaru. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu alebo neuvedenia žiadneho variabilného symbolu má Spoločnosť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody tretej osoby, resp. akékoľvek iné nároky tretej osoby.
7. V prípade, ak Kupujúci má záujem o spôsob doručenia a miesto dodania/prevzatia Tovaru jeho osobné prevzatie v sklade Spoločnosti (možné len po predchádzajúcej dohode), nie je Kupujúci povinný zaplatiť Spoločnosti žiadne Náklady na doručenie.
8. Prevzatím objednaného Tovaru Kupujúcim sa Kupujúci stáva vlastníkom objednaného Tovaru, pričom týmto momentom na neho zároveň prechádza zodpovednosť za nebezpečenstvo vzniku škody na Tovare.
9. Spoločnosť môže poskytnúť Kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny, na jej Poskytnutie však má Kupujúci právny nárok len za splnenia podmienok, ktoré určuje resp. môže určiť výhradne Spoločnosť.

II. Čas a spôsob doručenia Tovaru

1. Spoločnosť nie je povinná doručiť objednaný Tovar skôr, než dôjde k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, to znamená, že Spoločnosť je povinná doručiť objednaný Tovar Kupujúcemu, až keď sú splnené všetky podmienky uvedené v bode 2 článku II týchto Obchodných podmienok. Objednaný Tovar je Spoločnosť povinná doručiť na miesto dodania tovaru Kupujúcemu do vlastných rúk buď prostredníctvom kuriérskou službou (ďalej aj ako „Doručovateľ“) alebo osobným odovzdaním Kupujúcemu v sklade Spoločnosti, a to v závislosti od toho, o ktorý z uvedených spôsobov doručenia Kupujúci vyjadril záujem.
2. V prípade, ak sa doručuje tovar prostredníctvom Doručovateľa a tovar je v dostatočnom množstve na sklade Spoločnosti, je dodacia lehota Tovaru 2-5 pracovných dní odo dňa zaplatenia celej kúpnej ceny Tovaru a Nákladov na doručenie Kupujúcim. Pri osobnom prevzatí Tovaru v sklade Spoločnosti, bude Tovar pripravený po predchádzajúcej dohode s Kupujúcim, avšak najskôr po zaplatení kúpnej ceny Kupujúcim. Spoločnosť negarantuje dodacie lehoty Tovaru uvedené v tomto bode. Kupujúci berie na vedomie, že dodacie lehoty Tovaru uvedené v tomto bode sa vzťahujú iba na prípady, ak sa miesto dodania Tovaru nachádza na území Slovenskej republiky.
3. Kontaktné miesto Spoločnosti sa nachádza na adrese Karloveská 63, 841 04 Bratislava.
4. Miestom dodania Tovaru je adresa, ktorú určil Kupujúci v Objednávkovom formulári ako adresu, kde mu má byť objednaný Tovar Spoločnosťou doručený.
5. Spoločnosť doručuje Tovar v rámci územia Slovenskej republiky prípadne podľa svojho uváženia aj do iných krajín (tieto možnosti sú vyobrazené v Internetovom obchode). V prípade, ak má Kupujúci záujem, aby bol Tovar doručený mimo územia Slovenskej republiky, Spoločnosť si vyhradzuje právo neakceptovať Objednávku alebo upraviť primerane podmienky splnenia takejto Objednávky (najmä Náklady na doručenie, spôsob a lehoty doručenia Tovaru), to však najneskôr v Akceptácii Objednávky. V takomto prípade, bude Spoločnosť po prijatí Objednávky Kupujúceho a pred Akceptáciou Objednávky Kupujúceho spravidla kontaktovať.
6. Povinnosť Spoločnosti doručiť Tovar Kupujúcemu je splnená odovzdaním objednaného Tovaru Kupujúcemu alebo inej osobe ním oprávnenej Tovar prevziať.
7. Doručenie Tovaru je Kupujúci povinný Doručiteľovi písomne potvrdiť. Spolu s objednaným Tovarom bude Kupujúcemu doručený aj účtovný doklad (v listinnej alebo elektronickej forme).
8. V prípade, ak si mal Kupujúci podľa Objednávky prevziať Tovar osobne v sklade Spoločnosti, pričom Kupujúci si tento Tovar neprevezme v lehote 15 dní odo dňa zaplatenia celej kúpnej ceny Tovaru, je Spoločnosť oprávnená kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcej vety, má Spoločnosť právo požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov spojených s vybavením Objednávky vo výške 10 €, pričom túto sumu je oprávnená si uspokojiť zo zaplatenej kúpnej ceny Tovaru. Zvyšnú časť kúpnej ceny vráti Spoločnosť Kupujúcemu bezhotovostným prevodom na jeho účet.
9. V prípade, ak si Kupujúci neprevezme (z akéhokoľvek dôvodu) alebo odmietne prevziať objednaný Tovar doručovaný Doručovateľom, tento Tovar sa vráti Spoločnosti, na základe čoho je Spoločnosť oprávnená kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcej vety je Spoločnosť oprávnená požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov spojenú s vybavením jeho Objednávky vo výške 10 €, pričom túto sumu je oprávnená si uspokojiť zo zaplatenej kúpnej ceny Tovaru. Zvyšnú časť kúpnej ceny vráti Spoločnosť Kupujúcemu bezhotovostným prevodom na jeho účet. Nárok na vrátenie Nákladov na doručenie v danom prípade Kupujúci nemá.